Techo fotovoltaico - energía verde

15 September, 2020

Assaigs de comportament dels cables davant del foc

¿Quina diferència hi ha entre cables elèctrics no propagadors de la flama, no propagadors de l’incendi o resistents al foc La diferència són els assaigs de resistència al foc als quals han estat sotmesos.

1. CABLES NO PROPAGADORS DE LA FLAMA

Tota la gamma de cables fabricats per Top Cable compleix amb aquest assaig, realitzat segons normes UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1

ensayos cables electricos

Procediment: avalua la resistència que ofereix una sola mostra de cable davant un focus puntual de foc o flama. Se li aplica una flama directament sobre el cable en posició vertical. El cable ha de ser capaç de limitar la propagació del foc arribant a autoextinguirse.

S’ACONSEGUEIX: evitar que s’origini un incendi provocat per un petit focus generat en el cable sigui per curtcircuits o causes externes que contactin amb el cable.

Alguns cables no propagadors de la flama són: RV-K, RVFV-K, H05VV-F, H07RN-F, VC4V-K, etcètera.

2.1. CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS) NO PROPAGADORS DE L’INCENDI

Des de 2003, al nostre país els cables lliures d’halògens són obligatoris en locals de pública concurrència.

Els assaigs dels cables no propagadors de l’incendi es realitzen segons normes UNE-EN 50.266-2 i IEC 60332-3.

ensayo toxfree

PROCEDIMENT: S’avalua la resistència que ofereix el cable davant un incendi aliè al cable. L’assaig recrea una conducció de cables muntats en posició vertical i amb ventilació forçada. Se li aplica una flama de gran potència directament sobre el cable muntat en malls. Un cop eliminat el focus d’incendi el cable ha de ser capaç de limitar la propagació del foc portant-lo a la autoextinció.

S’ACONSEGUEIX evitar que les conduccions de cables propiciïn que un possible incendi s’estengui a altres zones, aconseguint limitar l’efecte del foc en la instal · lació.

2.2. BAIXA EMISSIÓ DE GASOS CORROSIUS

Realitzats segons normes UNE-EN 50267 i IEC 60754

ensayos cables electricos

PROCEDIMENT: S’avalua el despreniment de gasos emesos durant la combustió dels cables en un incendi. S’analitzen els gasos despresos a la combustió de les parts no metàl · liques dels cables. S’analitza químicament que no s’emetin gasos halogenats (clor, fluor), i el grau d’acidesa dels gasos.

S’ACONSEGUEIX reduir la toxicitat dels gasos despresos en un incendi. Així es redueix el risc d’intoxicació per inhalació així com la corrosivitat que afecta els equips electrònics.

2.3. REDUÏDA EMISSIÓ DE FUMS

Realitzats segons normes UNE-EN 61034 i IEC 61034

smoke_test

PROCEDIMENT: S’avalua l’opacitat dels fums que s’emeten per la combustió dels cables durant un incendi. Se li aplica una crida a un tram de cable situat dins d’una cabina de 27 m3 i es mesura la transmitància lluminosa del fum desprès, havent d’oferir una visibilitat del 90%.

S’ACONSEGUEIX disposar de gran visibilitat en cas d’incendi a desprendre fum quasi transparent, per facilitar l’evacuació de persones i l’accessibilitat dels equips antiincendis.

Alguns cables no propagadors de l’incendi, amb baixa emissió de gasos corrosius i reduïda emissió de fums són: RZ1-K, H07Z1-K, RC4Z1-K, RZ1MZ1-K, etcètera.

3. CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS +) RESISTENTS AL FOC

Els assaigs per a cables resistents al foc estan basats en les normes UNE-EN 50200, UNE-EN 50363 i IEC 60331

ensayo cable resistente incendio

PROCEDIMENT: S’avalua la resistència intrínseca al foc de cables que han de romandre en funcionament durant un incendi. Se li aplica una flama de gran potència, més de 800 º C, al llarg de tot un tram de cable que està sotmès a tensió durant tot el temps d’assaig. El cable ha de ser capaç de donar servei continuat sense incidències.

SE CONSIGUE mantener el servicio eléctrico durante y después de un fuego prolon­gado, sobre todo en circuitos de seguridad (alarma, alumbrado y comunicación). El cable resistente al fuego más representativo es el SZ1-K.

S’ACONSEGUEIX mantenir el servei elèctric durant i després d’un foc prolongat, sobretot en circuits de seguretat (alarma, enllumenat i comunicació). El cable resistent al foc més representatiu és el SZ1-K.