Cable especial per a soldadura


Aquest cable és especialment flexible per facilitar l’ús de l’eina de soldadura. Així, s’eviten els nusos en el cable que podrien causar el trencament interna del conductor.

solda1 

El cable Topweld H01N2-D ha estat especialment dissenyat per a transmetre altes corrents entre el generador de soldadura i l’elèctrode. També pot ser utilitzat en màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d’automòbils.

CONDUCTOR DE COURE FLEXIBLE

Es tracta d’un cable de Baixa Tensió de 100 / 100V, dissenyat a partir d’un conductor de coure electrolític extra flexible, de classe D segons UNE 21.027-6. El separador és de cinta de polièster, i la coberta és de goma de color negre (tipus EM5).

CERTIFICAT PER AENOR I <HAR>

El cable Topweld H01N2-D és un producte d’altes prestacions sotmès als controls de qualitat més estrictes durant tota la seva fabricació. El Topweld H01N2-D compleix amb les normes de referència HD 22.6 / UNE 21.027-6, aplicant les normes nacionals / europees UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1. Aquest cable compta amb les certificacions de qualitat atorgades per AENOR i HAR.

solda

COBERTA DE GOMA VULCANITZADA

Les propietats de la coberta de goma vulcanitzada permeten el seu ús a l’exterior. Aquesta coberta protegeix més al cable contra les agressions de productes químics, com olis minerals o hidrocarburs. La resistència a l’aigua del Topweld H01N2-D és de AD3 (aspersió), i la seva resistència als impactes és mitja (AG2). Gràcies a la qualitat dels seus materials i gruixos de coberta i la formació flexible dels conductors, aquest cable permet un radi de curvatura de cinc vegades el diàmetre exterior. Finalment, destacar que el marcatge de la coberta metre a metre facilita el subministrament, simplificant l’estocatge i la reposició.

 solda2

TEMPERATURA D’ÚS

Aquest cable pot utilitzar-se a partir d’una temperatura mínima de servei de -20ºC, i una temperatura màxima del conductor de 85 º. La temperatura màxima en curtcircuit és de 250ºC, per a un màxim de 5 segons.

CABLE NO PROPAGADOR DE LA FLAMA

La qualitat de no propagació de la flama del cable Topweld H01N2-D contribueix a millorar la seguretat general de la instal·lació.

Més informació sobre aquest cable a la web de Top Cable

1 thought on “Cable especial per a soldadura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *