Cables monofàsics i trifàsics


La majoria d’instal · lacions domèstiques són monofàsiques. Tenen una única fase amb un únic corrent altern i una potència contractada de fins a 10 kW, les més habituals en domicilis.

D’altra banda, les instal·lacions trifàsiques són aquelles formades per tres fases, tres corrents alternes diferents que divideixen la instal · lació en diverses parts a què arriba una potència constant. Les seves potències normalitzades actualment s’adapten a 400 volts.

CABLES PER A UNA INSTAL · LACIÓ MONOFÀSICA

Per alimentar una instal · lació monofàsica podem utilitzar els cables:

  • Bipolars (dos conductors): blau (neutre) i marró (una fase).
  • Tripolars (tres conductors): blau (neutre), marró (una fase) i groc-verd (cable de terra).

designcion750

CABLES PER A UNA INSTAL · LACIÓ TRIFÀSICA

No obstant això, per alimentar una instal · lació trifàsica utilitzariem els cables que detallem a continuació:

  • Tripolars (tres conductors): gris, marró i negre (les tres fases).
  • Tetrapolars (quatre conductors): gris, marró i negre (les tres fases) i blau (neutre).
  • Tetrapolars (quatre conductors): gris, marró i negre (les tres fases) i groc-verd (terra).
  • Pentapolars (cinc conductors): gris, marró i negre (les tres fases), groc-verd (terra) i blau (neutre).

trifasico

La mateixa instal·lació es pot fer partint de cables unipolars (utilitzant dos, tres, quatre o cinc) o bé partint de cables multipolars amb coberta (2x, 3x, 4x o 5x).

Per indicar, per exemple, que volem un cable tripolar amb coberta de secció 1,5 mm ² amb terra, assenyalaríem 3 G 1,5 en lloc de 3 X 1,5. Així doncs, la G indica que un dels conductors és groc-verd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *