Techo fotovoltaico - energía verde

13 November, 2020

Característiques constructives d’un cable de Mitja Tensió

Un cable de mitja tensió és aquell que es fa servir per distribuir l’electricitat des de les subestacions elèctriques fins a les centrals transformadores. Té una potència mínima d’1kV i arriba fins els 36kV. Tota la gamma de cables de mitja tensió de Top Cable està dissenyada seguint els estàndards internacionals més exigents. Pots consultar-la tota aquí.

CAPES DE MATERIALS QUE COMPOSEN UN CABLE DE MITJA TENSIÓ

La composició i estructura d’un cable de mitja tensió ve definida pels següents elements o capes:

Cable de mitja tensió

1. CONDUCTOR DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ

Transporta el corrent elèctric. És l’element central del cable. Els conductors són de secció circular i estan constituïts per filferros cablejats en capes concèntriques (classe 2). Es fabriquen de coure electrolític recuit o alumini electrolític, d’alta puresa.

2. PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ

Recobreix totalment el conductor. La seva funció és millorar la distribució del camp elèctric en la superfície del conductor. Es realitza amb compostos polimèrics amb alta concentració de negre de fum per obtenir la propietat semiconductora. Aquest material està reticulat i totalment adherit a l’aïllament.

3. AÏLLAMENT DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ

És el component crític del cable, ja que ha de suportar l’elevat camp elèctric present a l’interior. La tensió màxima que pot suportar un cable depèn del material i de l’espessor de l’aïllament, que augmenta amb la tensió assignada del cable. Els materials utilitzats en els aïllaments de cables de Mitja Tensió són els següents:
Polietilè reticulat (XLPE)
– Etilè-Propilè d’alt mòdul (HEPR)
Etilè-Propilè (EPR)

4. PANTALLA SEMICONDUCTORA EXTERNA DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ

Recobreix totalment l’aïllament. Es realitza amb compostos polimèrics amb alta concentració de negre de fum per obtenir la propietat semiconductora. Aquest material està reticulat i en perfecte contacte amb l’aïllament. Habitualment s’utilitzen semiconductores pelables, parcialment adherides a l’aïllament, per facilitar al màxim la preparació de les connexions.

5. PANTALLA METÀL·LICA DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ

Els cables de mitja tensió porten una pantalla metàl·lica en contacte amb la semiconductora externa. Aquesta pantalla està constituïda per fibres de coure col·locades en hèlix recobrint uniformement tot el perímetre del cable. Sobre aquestes fibres es col·loca habitualment una contraespira de fleix de coure, en hèlix oberta.

recubrimiento cables

6. PROTECCIÓ CONTRA L’AIGUA (NOMÉS CABLES TIPUS -OL I -2OL)

En cables amb Obturació Longitudinal (tipus -OL) es col·loca sota la coberta una cinta de material higroscòpic, que impedeix la propagació longitudinal de l’aigua. En cables amb Doble Obturació es col·loca a més una sèrie de fils de material higroscòpic en el conductor (tipus -2OL).

7. COBERTA INTERIOR (NOMÉS PER A CABLES ARMATS)

Tots els cables armats porten una coberta de separació (o seient d’armadura) entre la pantalla metàl·lica i l’armadura. Aquesta coberta interna és del mateix material que la coberta exterior.

8. ARMADURA (NOMÉS PER A CABLES ARMATS)

Per millorar la protecció del cable enfront d’agressions externes, s’utilitzen les armadures. Es recomana el seu ús en totes aquelles instal·lacions on el risc de frecs, cops i qualsevol agressió mecànica sigui elevat. Les armadures estan constituïdes per filferros o fleixos metàl·lics disposats sobre la coberta interior. El metall utilitzat en cables unipolars és l’alumini.

9. COBERTA EXTERIOR DEL CABLE DE MITJA TENSIÓ

Aquesta és la capa més externa del cable i protegeix al cable de les agressions mecàniques i químiques de l’entorn. Està formada per un recobriment uniforme i continu, habitualment de color vermell, totalment estanc i altament resistent als cops i abrasions, així com a l’acció de la intempèrie. Els materials utilitzats normalment són el PVC i les poliolefines lliures d’halògens.

TOP CABLE, FABRICANT I DISTRIBUÏDOR DE CABLES ELÈCTRICS DE MITJA TENSIÓ

A Top Cable fabriquem cables de mitja tensió X-VOLT®: Cables RHZ1, HEPR, MV 90. 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, en coure i alumini.

Si necesites un cable de mitja tensió pel teu projecte, posa’t en contacte amb el nostre equip comercial i troba el que millor s’adapti a les teves necessitats.