Techo fotovoltaico - energía verde

18 December, 2015

Components d’un cable elèctric

Un cable elèctric està compost per un conductor, que canalitza el flux elèctric, i un aïllament que conté aquest flux elèctric en el conductor. A més, poden incorporar altres elements auxiliars que garanteixin la seva longevitat.

COMPONENTES-DE-UN-CABLE-3

El CONDUCTOR

És per on es transmet realment el corrent elèctric, sent el coure el material més utilitzat.

En alguns casos també s’usen conductors d’alumini, malgrat que aquest metall sigui un 60% pitjor conductor que el coure (amb la mateixa secció té més pèrdues per efecte Joule). En la pràctica, l’alumini s’utilitza gairebé exclusivament per a cables de transmissió de potència en xarxes de distribució elèctrica (companyies elèctriques).

Existeixen dos criteris de dimensionament de conductors de coure: el criteri nord-americà i l’europeu. En el dimensionament nord-americà (AWG), els conductors es defineixen especificant un nombre de fils i un diàmetre de cada fil. En el criteri europeu (mm2), els conductors es defineixen especificant la resistència màxima del conductor (Ω/km). Els conductors rígids o flexibles es defineixen especificant el nombre mínim de filferros o el diàmetre màxim dels fils que ho formen. A més, les seccions reals geomètriques són alguna cosa menors a les indicades com a nominals.

COMPONENTES DE UN CABLE-4

AÏLLAMENT

L’aïllament és la capa de polímer, plàstic o elastòmer que envolta al conductor i que ho aïlla de contactes externs.

Existeixen aïllaments termoplàstics i termostables. Els primers són aquells en els quals el material que s’aplica no pateix transformacions químiques. El PVC, el més habitual dels aïllaments termoplàstics, té una temperatura màxima de servei de 70 °C.

Els aïllaments termostables es transformen químicament al moment de l’extrusió, resultant un compost més estable davant l’augment de la temperatura. Per això permeten temperatures de servei superiors. Els materials termostables d’aïllament més habituals (XLPE i EPR) tenen temperatures màximes de servei de 90 °C.

Com major sigui la temperatura màxima de servei tenint un aïllament, major serà la quantitat de corrent que podrà transportar el conductor. I com més corrent, major potència tindrà. Aquí radica el principal avantatge dels aïllaments termostables davant dels termoplàstics.

COMPONENTES-DE-UN-CABLE-5

PROTECCIONS METÀL·LIQUES

En alguns casos els cables poden tenir proteccions metàl·liques. Les proteccions metàl·liques elèctriques (PANTALLES) s’apliquen per aïllar els senyals que passen per l’interior del cable de possibles interferències externes. Les proteccions mecàniques (ARMADURES) protegeixen el cable de possibles agressions externes: animals, cops, etc.

COBERTA EXTERIOR

En gairebé tots els casos els cables porten una coberta de recobriment exterior. La seva funció és eminentment de protecció. En general són de material polimèric i han d’escollir-se d’acord amb la naturalesa del material d’aïllament.

COMPONENTES-DE-UN-CABLE-6