Conegui les funcions del quadre elèctric de la seva llar


De vegades ens resulta complicat explicar les funcions del quadre elèctric als usuaris, a continuació s’expliquen les coses més bàsiques.

El quadre elèctric més habitual està compost per tres elements i compleix una important funció per a la protecció de les persones en minimitzar els riscos de sobrecàrrega o curtcircuits de la seva instal·lació.

CONOZCA-LAS-FUNCIONES-DEL-CUADRO-ELECTRICO-DE-SU-HOGAR-4

ICP: interruptor de control de potència

Evita danys en la instal·lació elèctrica en cas de sobrecàrregues, a més de controlar que la potència utilitzada s’ajusta a la contractada.

ANEU: interruptor diferencial

Serveix per desconnectar la instal·lació elèctrica de forma ràpida quan existeix una fuga a terra. Així, si alguna persona toca un aparell avariat, es desconnecta evitant enrampades.

PIA’s: petits interruptors automàtics

Protegeixen dels incidents produïts pels curtcircuits o sobrecàrregues en cadascun dels circuits interiors (il·luminació, calefacció, electrodomèstics…). Alguns PIAS disposen per a la seva identificació de porta-etiquetes integrats, la qual cosa permet una fàcil i ràpida localització.

CONOZCA-LAS-FUNCIONES-DEL-CUADRO-ELECTRICO-DE-SU-HOGAR-3
Sistemes de protecció especials

Existeixen dispositius molt adequats per protegir l’equipament de la seva llar davant l’influencia de corrents produïts per receptors electrònics o factors externs com els rajos. S’eviten així, trets innecessaris o sobretensions.

Limitador de sobretensió

Evita les sobretensions produïdes per rajos o per incidents en la línia elèctrica. Existeixen dos models: un que protegeix a tots els aparells connectats a la instal·lació elèctrica de l’habitatge i un altre que és una base d’endoll que protegeix als equips que estiguin connectats a ella.

Diferencial de tret electrònic

En habitatges grans o despatxos amb un gran nombre d’halògens, fluorescents o ordinadors és possible que l’interruptor diferencial (ANEU) salti amb molta freqüència sense cap motiu aparent. Aquest sistema evita aquest tipus de salts.

CONOZCA-LAS-FUNCIONES-DEL-CUADRO-ELECTRICO-DE-SU-HOGAR

Diferencial amb reenganxament

Si un incident en la seva instal·lació interior ha provocat un salt de l’interruptor diferencial (ANEU), aquest equip comprova si el motiu que ha originat el salt persisteix. Si no és així, reconecta la instal·lació automàticament. És molt útil per a segons habitatges, cambres frigorífiques, alarmes…

Sistema d’alimentació Ininterrompuda (SAI)

Manté el subministrament durant uns minuts si hi ha un tall elèctric, en funcionar com una petita bateria. És molt recomanable per a ordinadors o caixes automàtiques en els negocis.

 

CONOZCA-LAS-FUNCIONES-DEL-CUADRO-ELECTRICO-DE-SU-HOGAR-2

Instal·lació elèctrica en perfecte estat

El quadre de distribució en un habitatge ens serveix per repartir i controlar l’energia elèctrica, mantenint una instal·lació elèctrica en perfecte funcionament i sense riscos per a l’usuari. En el seu interior hi han els elements de control i protecció dels circuits, també hi han els de protecció de les persones que utilitzen aparells que consumeixen energia elèctrica.

Segons l’Article 20 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, els titulars de les instal·lacions hauran de mantenir en bon estat de funcionament les seves instal·lacions, abstenint-se d’intervenir en les mateixes per modificar-les. Si són modificacions necessàries s’hauran de fer per un instal·lador autoritzat.

L’instal·lador autoritzat hauria de revisar la instal·lació elèctrica almenys cada 5 anys.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *