10 May, 2016

CPR, la nova normativa Europea per a materials de la construcció


CPR_construction_products_regulation_3_CAT

¿Què és la CPR?

La CPR (Construction Product Regulation) es un reglament emès per la Unió Europea amb el propòsit de regular els límits de la resistència al foc i substàncies perilloses als materials utilitzats a la construcció.

¿A  qué productes s’aplica la cpr?

Aquest reglament s’aplica a tots els productes destinats a ser incorporats, de forma permanent, a la construcció. No només inclou edificis, sinó que també obres d’enginyeria civil. En quant els cables, les disposicions CPR apliquen s’apliquen als cables d’energia, de telecomunicacions, de dades i de control.

CPR_construction_products_regulation_4_CAT

¿Quin és el propòsit de la CPR?

El propòsit de la CPR és assegurar que tots els cables usats en les instal·lacions permanents a tota la Unió Europea siguin avaluats, classificats i aprovats segons un criteri únic.
SIS NOVES CLASSES: A, B, C, D, E, I F.

CPR_construction_products_regulation_5_CAT

Classes CPR: A, B, C, D, E y F

La CPR contempla sis noves classes, designades de la A a la F, on la A implica el màxim nivell de reacció, que no supera ni la propagació de la flama. Aquesta nova classificació, B, C, D, E i F, serà usades principalment per a cables.

CPR_construction_products_regulation_7_CAT

Tanmateix, hi ha criteris suplementaris que estableixen requeriments sobre la quantitat de fums emesos, el despreniment de gotes i partícules inflamades durant la combustió, i el contingut d’àcid o de toxicitat dels fums emesos.

CPR_construction_products_regulation_6_CAT

APLICACIÓ DE LA CPR

La aplicació oficial de la CPR entra en vigor l’1 de juliol del 2016. Hi ha un període de transició de un any, durant el qual tota la cadena de subministrament ha d’adequar el seu estoc a la nova normativa. A partir de l’1 de juliol del 2017, tots els cables de nova instal·lació hauran de complir amb la regulació CPR.

CPR_construction_products_regulation_8_CAT

Per aquesta raó es important que vagis adaptant, el més abans possible, el subministrament a cables ja dissenyats i comprovats sota el criteri CPR. És per això, que has de comprovar que els cables estan correctament identificats, tant en la coberta com en l’etiqueta identificaria, i de que el proveïdor disposi de la corresponent DoP (Declaración de Prestaciones) del cable. EL marcatge CE sobre el producte declara que es compleixen totes les directrius aplicades.

La DoP (Declaration of Performance) es un document emès per el propi fabricant en el que hi ha tota la informació rellevant: fabricant, identificació del cable, sistema d’avaluació utilitzat, norma aplicable, organisme certificador i prestacions CPR del producte. Aquesta DoP estandarditzada permet comparar fàcilment productes entre si, escollint el cable adequat per a cada tipus d’instal·lació.

CPR_construction_products_regulation_10_CAT

Quan esculls productes Top Cable, tens la garantia de que adquireixes cables que compleixen íntegrament amb els requeriments establerts a la nova normativa CPR.

CPR_construction_products_regulation_13_CAT

Cada país pot legislar sobre els requisits bàsics de les obres i la classificació aplicable, de forma i nivell diferent. Per a més informació sobre els criteris d’aplicació de la CPR a cada país, consulti al nostre equip comercial de Top Cable.

Abril 2017 – Aplicació de la cpr als cables elèctrics

aplicación de la cpr a los cables eléctricos

 

La Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial ha publicat amb data 3 d’abril del 2017 la “Nota aclaratòria sobre l’aplicació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002) del Reglament Delegat 2016/364, que estableix les possibles classes de reacció al foc dels cables elèctrics”.

Aquest document modifica, respecte a la comercialització de cables a partir de l’1 de Juliol del 2017, el criteri que el Ministeri havia establert i mantingut a les seves versions anteriors.

El criteri que redueix la pressió als distribuïdors i instal·ladors per eliminar del seu estoc els productes no CPR abans de l’1 de Juliol, mantenen aquesta obligació per als fabricants.

ELS FABRICANTS: només podràn posar al mercat els cables elèctrics amb el marcatge CE, complint la classe exigida segons el tipus d’instal·lació.

DISTRIBUÏDORS I INSTAL·LADORS: Aquells cables que s’hagin comercialitzat abans d’aquestes dates i estiguin emmagatzemats per distribuïdors i instal·ladors podràn ser utilitzats fins a esgotar les seves existències. Els distribuïdors no podran adquirir productes que no compleixin la normativa CPR a partir de l’1 de Juliol.

Reiterem el compromís de Top Cable amb els seus distribuïdors i amb la nova normativa CPR. Top Cable ha estat el primer fabricant europeu en tenir les principals gammes de cables lliures d’halògens certificats segons CPR, i ha estat, al mateix temps, el primer fabricant a posar-les en estoc a disposició dels seus distribuïdors.

l’1 de Juliol del 2017, data obligatòria per a la implementació de la nova normativa de la Unió Europea CPR (Construction Products Regulation). Aquesta normativa pretén obtenir una millor regulació del comportament davant el foc i substàncies perilloses en els materials utilitzats a la construcció.

CPR

Segons indica el nou reglament, a partir d’aquest dia tots els cables per a instal·lació fixe en edificis hauran de complir amb la CPR.

NOTA ACLARIDORA DEL MINISTERI 

No obstant, és important destacar la nota aclaridora que va publicar el 3 d’abril del 2017 la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial, a la que modificava el criteri que el Ministeri havia establert i mantingut en les seves versions anteriors: en aquesta nota es redueix la pressió a distribuïdors i instal·ladors per eliminar dels seus estocs els productes no CPR abans de l’1 de Juliol, mantenint aquesta obligació per als fabricants.

CPR-1

TOP CABLE, UN FABRICANT “CPR COMPLIANT”

L’adaptació a la Normativa CPR ha suposat per Top Cable un notable esforç al augmentar les nostres habituals exigències en seguretat, marcat i traçabilitat. Hem tingut que desenvolupar un ampli programa de reformulació de materials, control de la producció des de fàbrica, i un exhaustiu pla d’assajos de cables abans de la introducció dels cables Top Cable al mercat. Com a resultat, ens enorgulleix dir que Top Cable ha estat el primer fabricant europeu en tenir les principals gammes de cables lliures d’halògens certificats segons CPR, ha estat, al mateix temps, el primer fabricant en posar-les en estoc a disposició dels seus distribuïdors. Ja disposem d’una gamma completa de cables CPR que pots consultar aquí.

CPR-1

La també exigeix que cada vegada que compti amb la seva corresponent Declaració de Prestacions (DoP), un document legal el qual especifica tota la informació rellevant: fabricant, identificació del cable, sistema d’avaluació utilitzat, norma aplicable, organisme certificador i prestacions CPR del producte. Pot descarregar les diferents DoPs dels cables Top Cable aquí.

És important destacar que els nostres cables estan correctament identificats amb tota la informació relativa a les prestacions CPR del producte.

Quan esculls productes Top Cable, tens la garantia que adquireixes cables que ja compleixen íntegrament amb els requisits establerts a la nova normativa CPR.

Cables CPR compliant | Top Cable

RESUM DE INFORMACIÓ CPR

Vols saber més sobre la CPR? T’ho resumim en 4 minuts en aquest vídeo explicatiu.

També t’invitem a consultar els diversos articles sobre la CPR que hem anat desenvolupant al nostre blog:

            Dossier informatiu Top Cable sobre la CPR (en format PDF per descarregar).

            Com identificar si els cables compleixen (o no) amb la nova Normativa CPR.

            Resum de la classificació CPR: Classes B2, C, D y E.

Consulta al nostre departament de màrqueting o al seu comercial de Top Cable habitual qualsevol qüestió relativa a la pròxima obligatorietat de la normativa CPR.

Oblicacions del Distribuidor de Material davant la nova Normativa CPR

La CPR (de l’anglès Construction Product Regulation) és una nova Normativa Europea de compliment obligatori per al sector de la construcció de del passat 1 de Juliol de 2016.

OBLIGACIONS DEL DISTRIBUIDOR ELÈCTRICO:

Pel que fa els Distribuïdors de Material Elèctric, és responsabilitat d’aquests assegurar-se de que els fabricants que proveeixen material compleixin amb els requisits CPR.

Tanmateix, els Distribuïdors han de facilitar tota la documentació sobre la CPR als seus clients: informació, DoP i marcat CE. En aquest mateix blog podràs trobar informació i documentació actualitzada referent a la CPR.

Una altre de les obligacions dels DistrÏbuidors de material elèctric, segons la nova Normativa CPR, s’assegura de que el producte manté la seva traçabilitat després del seu emmagatzematge i distribució.

CPR

Serà també responsabilitat del Distriuiïdor la decisió de retirar el producte del mercat si creu que aquest producte no està conforme amb la CPR.

Per últim , en cas de que fos necessari, el distribuïdor haurà de proporcionar informació i/o documentació sobre un producte si ho sol·licita una autoritat nacional competent.

Article actualitzat a data 07/09/2020