Denominació dels cables per a aplicacions fotovoltaiques


Els cables per a aplicacions fotovoltaiques tenen una designació segons norma. Aquesta denominació està composta per un conjunt de lletres i nombres, cadascun amb un significat.

El codi de designació que s’utilitza a Espanya per als cables fotovoltaics és el següent (es descriuen segons la seva aplicació en la instal·lació):

CABLES-PARA-APLICACIONES-FOTOVOLTAIACS

1. Cablejat de plaques i panells fins a la caixa de connexió: cable de Baixa Tensió en corrent continu.
TOPSOLAR (PV) ZZ-F (AS) 0,6/1 kV (de 2,5 fins a 35 mm2)

Cable tipus TOPSOLAR (PV); cables d’aplicacions fotovoltaiques.

Les lletres signifiquen:

Z: Aïllament d’elastòmer reticulat lliure de halògens
Z: Coberta d’elastòmer reticulat lliure d’halògens
-F: Conductor de coure electrolític, estanyat, Classe 5 segons IEC 60228
(AS): Cable d’Alta Seguretat, no propagador de l’incendi.
0,6/1 kV: Tensió assignada en kV
(PV): PhotoVoltaic (Fotovoltaic)

2. Cablejat entre la caixa de connexió i l’inversor: cable de Baixa Tensió en corrent continu

CABLES-PARA-APLICACIONES-FOTOVOLTAIACS-2

3. Cablejat entre l’inversor/ondulador i el transformador (ET): cable de Baixa Tensió en corrent altern.
TOPSOLAR (PV) XZ1FA3Z-K (AS) 0,6/1 kV (de 16 fins a 300 mm2)

Les lletres signifiquen:
X: Aïllament de XLPE
Z1: Seient d’armadura de poliolefina lliure d’halògens
FA3: Armadura de fleix corrugat d’alumini
Z: Coberta d’elastòmer reticulat lliure d’halògens
-K: Conductor de coure electrolític, estanyat, Classe 5 segons IEC 60228
(AS): Cable d’Alta Seguretat, no propagador de l’incendi.
0,6/1 kV: Tensió assignada en kV
(PV): PhotoVoltaic (Fotovoltaic)

CABLES-PARA-APLICACIONES-FOTOVOLTAIACS-3

4. Cablejat entre el transformador i la subestació elèctrica: cable de Mitja Tensió en corrent altern.
X-VOLT RHZ1-OL o X-VOLT HEPRZ1 entre 6/10 i 18/30 kV

Exemple: X-VOLT RHZ1-OL (S) 12/20kV 1×150 K A EL+H16

Cable tipus X-VOLT; cables de Mitja Tensió.

El primer bloc (RHZ1 en l’exemple) fa referència als recobriments del cable, sempre de dins cap a fora.

Les lletres signifiquen:

RH: Aïllament de XLPE i camp radial.
HEPR: Aïllament de HEPR i camp radial.
Z1: Coberta de poliolefina lliure d’halògens.

El segon bloc (-OL (S) en l’exemple) fa referència a les característiques addicionals:
(en blanc) : cable sense obturació.
-OL: Obturació longitud. simple (sota coberta)
(S): Cable de Seguretat, no propagador de la flama.
Uo/O: Tensió assignada, en kV.
nxS: nombre i secció dels conductors, en mm2.
K AL: Conductor compacte d’alumini
+H16: Pantalla de fils de coure de 16 mm2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *