Designació dels cables elèctrics de Baixa Tensió (0,6 / 1 KV)


Cada cable té una designació segons la norma. Aquesta denominació està composta per un conjunt de lletres i nombres, cadascun amb un significat específic. Aquesta designació fa referència a una sèrie de característiques del producte (materials, tensions nominals, etc) que faciliten la selecció del cable més adequat a les seves necessitats, evitant possibles errors de subministrament d’un cable per un altre.

designacion

Quan un cable no indica clarament aquestes dades pot tractar-se d’un cable defectuós, que no compleixi les normatives de seguretat ni garanteixi la vida útil del cable i el seu bon funcionament.

CABLES DE 0,6 / 1 kV

Els cables de 0,6 / 1kV són utilitzats per a instal·lacions industrials en diversos àmbits (indústria general, instal·lacions públiques, infraestructures, etc). Estan dissenyats segons normes internacionals (UNE, IEC, BS, UL).

Alguns exemples de cables de Baixa Tensió de 0,6 / 1kV són els següents :

designacion cables 0,6 1kV

Què significa, per exemple, RZ1-K en un cable Top Cable Toxfree ZH RZ1-K?

cable RZ1-K

Després del nom del fabricant (Top Cable, en aquest cas) i de la Marca comercial (Toxfree), les lletres i números fan referència als recobriments del cable, a altres revestiments, a la classe de conductor, a la tensió nominal i a la composició final del cable.

designacion cables electricos

R indica el tipus d’aïllament, en ambdós casos, es tracta de Polietilè Reticulat (XLPE).

Z1 indica que aquest cable té una coberta de poliolefina ingnifugada, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi. La seva designació és Z1.

-K La lletra K ens indica que es tracta d’un conductor flexible de coure (classe 5), per instal·lacions fixes.

0,6 / 1 kV indica que es tracta d’un cable de 1.000 Volts

bandeja cables libres halogenos

EXEMPLE CABLE POWERHARD RVMV 0,6 / 1kV

Un altre exemple, amb el cable Powerhard RVMV de 0,6 / 1kV, és el següent:

EJEMPLO CABLE 0,6/1KV 

DENOMINACIÓ DELS CABLES DE 0,6 1kV

El significat de cada lletra dins de cada apartat és la següent:

Designació segons tipus de Aïllament

R …………………………………………. ………. Polietilè reticulat (XLPE).

X …………………………………………. ………. Polietilè reticulat (XLPE).

Z1 …………………………………………. ……… Poliolefina termoplàstica lliure de halògens.

Z …………………………………………. ……….. Elastòmer termoestable lliure d’halògens.

V …………………………………………. ………. Policlorur de vinil (PVC).

S …………………………………………. ……….. Compost termoestable de silicona lliure d’halògens.

D …………………………………………. ………. Elastòmer d’etilè-propilè (EPR).

Designació de pantalla, revestiment interior, i seient d’armadura:

C3 …………………………………………. …….. Pantalla de fils de coure disposats helicoïdalment.

C4 …………………………………………. …….. Pantalla de coure en forma de trena, sobre els conductors aïllats reunits.

V …………………………………………. ………. Policlorur de vinil (PVC).

Z1 …………………………………………. ……… Poliolefina termoplàstica lliure de halògens

Si no porta pantalla ni revestiment interior ni seient d’armadura, no s’utilitza cap lletra.

Designació dels diferents tipus d’armadures:

F …………………………………………. ……….. Fleix d’acer disposat helicoïdalment.

FA …………………………………………. ……… Fleix d’alumini disposat helicoïdalment.

FA3 …………………………………………. ……. Fleix d’alumini corrugat longitudinalment.

M …………………………………………. ………. Corona de fils d’acer.

MA …………………………………………. …….. Corona de fils d’alumini.

Designació de la coberta exterior:

V: ………………………………………… ……….. Policlorur de vinil (PVC).

Z1 …………………………………………. ……… Poliolefina termoplàstica lliure de halògens.

Z …………………………………………. ……….. Elastòmer termoestable lliure d’halògens.

N …………………………………………. ………. Polímer clorat vulcanitzat.

Designació del conductor:

-K ………………………………………… ………. Flexible de coure (classe 5) per instal·lacions fixes.

-F ………………………………………… ………. Flexible de coure (classe 5) per a serveis mòbils.

-D ………………………………………… ………. Flexible per a cables de màquines de soldar.

Quan no porta cap lletra, el conductor és de coure rígid, classe 1 o 2.

A …………………………………………. ……… Si el conductor és d’alumini, s’indica (AL).

Tensió nominal:

0,6 / 1 kV …………………………………….. ….. Tensió nominal 1.000 V

Explicació del nombre de conductors:

NGS …………………………………………. …… nombre i secció dels conductors, en mm2, amb conductor Groc / Verd

NXS …………………………………………. ……. nombre i secció dels conductors, en mm2, sense conductor Groc / Verd

Normes de disseny del cable:

Les mormas del disseny del cable també vénen referenciades en el marcatge del cable:

UNE 21123 / IEC 60502 / UNE 21150…

Finalment, el marcatge del cable pot contenir dades addicionals com:

CE …………………………………………. ……… Marcat CE obligatori per a la comercialització del producte en la Comunitat Europea. Aquesta marca pot anar en el producte o en l’embalatge.

 

Data de fabricació ………………………….. (AAMMDD). La data de fabricació se sol posar a efectes de traçabilitat. La traçabilitat permet poder saber qui, quan i on ha realitzat cada fase del procés i amb quins materials.

 

Pots repassar conceptes a través d’aquest vídeo que hem preparat:

Esperem que t’hagi estat útil aquesta explicació. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *