3 December, 2014

Designació dels cables elèctrics segons VDE 0245


En aquest capítol analitzem la designació dels cables elèctrics de Baixa Tensió segons la Norma VDE 0245.designacion Després del nom del fabricant (en aquest cas, Top Cable) i de la Marca comercial, les diferents lletres i números fan referència als recobriments del cable, a revestiments metàl · lics, a la classe dels conductors, ia la composició final del cable.

Lletres més significatives

A continuació s’indica el significat de les lletres més significatives:

A -…………………………… Cables per a exterior.
G -……………………………. Cables per a mines.
J -……………………………. Cables per a interior.
JE -……………………………. Cables interiors per a sistemes de control electrònic industrial o processos de dades (cables per panells)
S -……………………………. Cables per a centrals telefòniques.
Li -……………………………. Conductor flexible de cable.
2I -……………………………. Aïllament o coberta de PE sòlid.
H -……………………………. Aïllament o coberta lliure d’halògens.
O2Y -……………………………. Aïllament de PE cel · lular.
O2YS -……………………………. Aïllament foam-skin (doble capa, PE cel · lular i sòlid).
I -……………………………. Aïllament o coberta de PVC.
F -……………………………. Nucli de cable farcit de gel (petrolat).
C -……………………………. Trena de coure (pantalla).
(L) -……………………………. Pantalla (cinta) d’alumini-copolímer.
b -……………………………. Armadura de fils o fleixos d’acer.
Bd -……………………………. Cablejat en grups.
BdiMF -……………………………. Grups apantallats amb cinta metàl · lica.
P -……………………………. Parells.
PiMF -……………………………. Parells apantallats amb cinta metàl · lica.
ViMF -……………………………. Cuadretes apantallats amb cinta metàl · lica.
Lg -……………………………. Cablejat en capes concèntriques.

Altres lletres significatives per a cables de Baixa tensió s / VDE 0245 són:
R -……………………………. filferros rodons d’acer
F -……………………………. Platines d’acer (filferros plànols)
2B -. …………………………… Doble capa de fleixos d’acer

SCREENFLEX 110 LiYCY

Un cable habitual segons VDE 0245 és el Top Cable Screenflex 110 LiYCY:
Top Cable: -……………………………. és el nom del fabricant.
Screenflex: -……………………………. és la marca comercial.
Li -……………………………. Conductor flexible de coure
I -…….. …………………….. Aïllament de PVC
C -………………. …………… Trena de coure (pantalla)
i -……………………… ……. Coberta de PVC
CE: -……………………………. Marcat CE obligatori per a la comercialització del producte en la Comunitat Europea. Aquesta marca pot anar en el producte o en l’embalatge.

121.204: -……………………………. Data de fabricació (AAMMDD). La data de fabricació es posa a efectes de facilitar la traçabilitat. Traçabilitat vol dir saber, en un cable acabat, qui ha realitzat cada fase del procés i amb quins materials.