Elements de cablejat en un armari elèctric


En un mateix armari elèctric poden conviure diversos tipus de cables en funció de la seva aplicació: cables de connexió, potència, apantallats, etc. Els cables permeten unir els aparells elèctrics de l’interior de l’armari i els de l’exterior.

juganet4

REGLETER

És la part del quadre on es troben les regletes o borns de connexions. Es fixen en perfils normalitzats amb pestanyes tipus clip. La connexió dels cables és lateral i la seva fixació es realitza des de la part superior amb els cargols de fixació.

El cargolat de topalls de fixació en els extrems evita el desplaçament lateral dels elements del regleter.

L’elecció del color del cable es fa en funció del conductor: blau per al neutre, i groc-verd per al conductor de protecció.

MARCAT DE CABLES

El marcatge de cables permet identificar cada conductor respecte al pla de muntatge. Això facilita la construcció i el posterior manteniment del quadre.

La senyalització es pot fer de forma alfabètica, numèrica o alfanumèrica. Per al marcatge s’utilitzen etiquetes o brides d’identificació.

armario1

FINALITZACIÓ DE CABLES

Els conductors, a més d’estar identificats per etiquetes, han de tenir una bona terminació que eviti les desconnexions o falsos contactes. Per això s’utilitzen casquets (o punteres), terminals de trau, de forquilla, de pin afilat, de làmina o maniguets d’entroncament.

FIXACIÓ DEL CABLEJAT

La correcta organització dels cables és fonamental per al seu òptim funcionament i possibles operacions de manteniment. En els quadres en els quals coexisteixin circuits de maniobra i força, es canalitzaran independentment.

juganet3

LA IMPORTÀNCIA D’UN BON CABLEJAT

Un cablejat inadequat pot generar situacions de perill per a l’operari, a més d’avaries inesperades per escalfament o falsos contactes.

armario

CABLES HABITUALS EN UN ARMARI ELÈCTRIC

Alguns dels cables més habituals dins d’un armari elèctric són:

Topflex V-K H05V-K y H07V-K

Powerflex RV-K

Toxfree ZH ROZ1-K VFD EMC

Screenflex 110 LiYCY

Screenflex 220 VC4V-K

ENTRADA DE CABLES A L’ARMARI ELÈCTRIC

L’entrada de cables a l’armari es pot fer per safates metàl·liques i / o per tubs. En ambdós casos es separaran els cables de potència dels cables de comandament que procedeixen dels sensors.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *