Idiomes

Enrere

Techo fotovoltaico - energía verde

22 January, 2016

Els cables SZ1-K (AS+) i RZ1-K (AS+) són equivalents

Durant aquests últims anys els cables SZ1-K (AS+) i els RZ1-K (AS+) han estat desenvolupats en paral·lel encara que amb criteris de disseny diferents. Tots dos conviuen al mercat sent els dos aptes i equivalents per a les mateixes aplicacions.

CABLE-FLEXIBLE-DE-POTENCIA-9

Els cables (AS+) complementen les instal·lacions on es requereix un alt grau de ignifugació i són els que permeten que, durant un possible incendi, segueixin funcionant els serveis de seguretat no autònoms i els circuits de serveis amb fonts autònomes centralitzades.

CABLE-FLEXIBLE-DE-POTENCIA-5

ITC-BT 28, punt 4 f

Si ens remetem als textos del REBT en el seu ITCBT 28, que regula els circuits de seguretat dels Locals de Pública Concurrència quant a:
– Detecció i alarma.
– Sistemes d’evacuació.
– Sistemes de protecció i lluita contra incendi.
– i altres instal·lacions on es desitgi mantenir la integritat del circuit durant un incendi.

aquests ens diuen que els cables aptes per a aquestes aplicacions hauran de ser conformes a l’assaig al foc descrit en la norma UNE-EN 50200 (842 ºC durant 90 minuts).

Les claus del compliment d’aquest assaig radiquen no solament en l’elecció de bons materials ignífugs i lliures d’halògens sinó també en aspectes de disseny que, en cada cas, garanteixin aquestes prescripcions.

CABLE-FLEXIBLE-DE-POTENCIA-7

Diferències entre els cables SZ1-K (AS+) i els cables RZ1-k (AS+)

Les claus diferencials en els seus dissenys són:

– SZ1-K (AS+): L’aïllament és de silicona especial que en cremar es manté com a crosta sòlida aïllant al voltant del conductor, mantenint el funcionament del cable sense produir-se curtcircuit.

– RZ1-K (AS+): L’aïllament es compon d’un encintat especial de mica sobre el conductor i d’una capa de polietilè reticulat (XLPE) sobre la cinta de mica. Encara que es cremi el XLPE, la cinta de mica assumeix el comportament de capa aïllant per la seva gran resistència dielèctrica, a més de la seva gran resistència a les flames, per sobre dels 950 ºC.
Els cables (AS+), tant el SZ1-K (AS+) com el RZ1-K (AS+) es distingeixen pel color taronja de la seva coberta exterior per no confondre’ls amb els tipus RZ1-K (AS), amb la coberta exterior verd.

CABLE-FLEXIBLE-DE-POTENCIA-4

En Top Cable S. a. el cable resistent al foc es denomina Toxfree ZH (AS+), amb una gamma de seccions disponibles per a totes les necessitats, en els dos tipus de cables.