22 December, 2014

La biomassa, font d’energia renovable de gran potencial


biomassa1

L’aprofitament dels recursos sòlids urbans per a la generació d’electricitat és força important a Alemanya, França o Dinamarca, encara que en la resta dels països, inclos Espanya, és encara molt escàs.

Com Biomassa podem identificar un gran nombre de productes de diversos orígens i característiques molt diferents, i tots ells susceptibles d’aprofitament energètic: els residus d’activitats forestals i agrícoles, residus de la indústria agroforestal, de la fusta o del paper, cultius energètics, residus de origen animal, olis vegetals utilitzats.

biomassa2.2_613x446

CONVERTIR RESIDUS EN RECURSOS

El correcte tractament de la biomassa suposa un augment del reciclatge i una disminució dels residus. Aquest és un dels avantatges més importants: Convertir els residus en recursos.

Les principals aplicacions són les següents:

1) Aplicacions Tèrmiques: La biomassa, després d’una gasificació (una transformació a biogàs) o bé mitjançant un ús directe, pot ser aprofitada en calderes i estufes per generar calor. Aquesta calor es pot aprofitar per cobrir les necessitats tèrmiques tant de calefacció i ACS en habitatges unifamiliars i edificis, com a processos industrials.

2) Aplicacions elèctriques: La biomassa també es pot utilitzar com a combustible per a centrals elèctriques. Es pot utilitzar substituint en certs percentatges a combustibles fòssils en centrals tèrmiques, en un procés anomenat co-combustió. També es pot cremar com a combustible únic a centrals per a la generació exclusiva d’electricitat o es pot utilitzar en centrals de cogeneració per a la generació conjunta de calor i electricitat.

3) Aplicacions mecàniques: Els biocarburants, bioetanol i biodièsel, es poden utilitzar com a combustibles en motors de vehicles, tant barrejats amb la benzina i el dièsel en diferents proporcions com purs, sense necessitat de ser barrejats.

Creus que la Biomassa pot ser l’energia del futur?