Proves en una línia subterrània de baixa tensió


Continuem amb un nou post del nostre blogguer elèctric preferit, “juganett”. Aquesta vegada ens envia un interessant article sobre què són i com es realitzen les proves de continuïtat elèctrica.

PRUEBAS-EN-UNA-LINEA-SUBTERRANEA-DE-BAJA-TENSION

L’altre dia vam realitzar unes proves de continuïtat, aïllament i de rigidesa dielèctrica en una línia subterrània de baixa tensió, ja que les companyies de la zona s’estan posant les piles i estan començant a exigir que se’ls lliurin les coses com toca.

La prova de continuïtat i ordre de les fases no és més que una simple prova per verificar que el marcatge de les fases sigui el correcte en extrems i que els cables no estiguin tallats. S’ha d’identificar cada conductor, posant un extrem a terra i mesurant resistència respecte a terra en l’altre. I s’ha de mesurar continuïtat, pel que es fan diversos bucles ajuntant dos conductors en un extrem i mesurant resistència entre aquests en l’altre extrem (com ho diu un company de treball, “timbrar els cables”).

PRUEBAS-EN-UNA-LINEA-SUBTERRANEA-DE-BAJA-TENSION-4

PROVA D’AÏLLAMENT

La prova d’aïllament es realitza amb l’ajuda d’un megòhmetre a una escala de 500V, injectats durant més o menys un minut o temps necessari perquè la línia es carregui. Es tracta de mesurar l’aïllament entre el conductor pròpiament dit i la terra, pel que clavem una pica de terra obtenint el punt de referència.

Una vegada obtinguda la mesura es realitza un simple càlcul per obtenir els ohms per quilòmetre, amb el que si supera els valors de la taula 1 de la norma de la companyia es considera com a bona.

PRUEBAS-EN-UNA-LINEA-SUBTERRANEA-DE-BAJA-TENSION-3

 

 

PROVA DE RIGIDESA DIELÈCTRICA

La prova de rigidesa dielèctrica és una d’aquestes proves de tipus destructiu en les quals només poden donar-se dos resultats: que passi o que no passi. Què vull dir amb això? Doncs molt senzill, que en realitzar-la poden passar dues coses: La primera -i la que hauria de ser la normal- és que mesuris, anotacions el resultat i que estigui tot correcte. La segona és que la línia tingui un defecte d’aïllament i que en realitzar la prova, es destrueixi el conductor pel punt o punts en els quals estigui el defecte.

Per realitzar la prova de rigidesa dielèctrica s’ha d’usar un generador de corrent continu capaç de generar la tensió suficient, en aquest cas els 2400V necessaris per realitzar aquesta prova. Igual que en l’altra prova, el mesurador es connecta entre el conductor a comprovar i la presa de terra. Una vegada estabilitzada la tensió es manté 15 minuts.

Com he comentat abans, aquesta és una prova de tipus destructiu pel que dóna un resultat que passa o no passa, depenent de si perfora o no l’aïllament.

Aquesta és una prova que només pot realitzar-se una vegada a la tensió màxima pel que aquesta vegada s’ha realitzat a 2400V i en cas d’haver de tornar a fer-la es farà a 1200V. Una vegada passat el temps es pren la dada del corrent i poc més. El truc d’aquesta prova consisteix a controlar el corrent injectat, mitjançant l’ús d’un commutador amb diverses escales de corrent.

PRUEBAS-EN-UNA-LINEA-SUBTERRANEA-DE-BAJA-TENSION-2

CONSELLS A l’HORA DE REALITZAR LA PROVA

En aquesta prova és convenient que hi hagi dues persones, a causa que algú s’ha de quedar controlant l’altra punta mentre se li injecta l’alta tensió, no sigui que un transeünt s’acosti i s’enrampi.

Una altra cosa que cal tenir en compte és de tenir una font d’alimentació bastant estabilitzada, ja que un augment de dos o tres volts en l’entrada, pot suposar un increment considerable en sortida, per la qual cosa en cas d’usar un grup electrogen és important portar un estabilitzador de tensió i d’aquesta manera evitar sorpreses desagradables.

Cable Powerflex RV-K

El cable Powerflex RV-K de Top Cable és ideal per a connexions de baixa tensió en xarxes urbanes, instal·lacions d’edificis, etc. El seu aïllament de polietilè reticulat (XLPE) permet a aquests cables transmetre una major potència i una millor resistència a sobrecàrregues.

Segueix el bloc electricista en: http://juganett.blogspot.com.es

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *