Techo fotovoltaico - energía verde

21 June, 2023

Classificació de la Normativa Europea CPR dels cables elèctrics

La Normativa Europea CPR (Construction Products Regulation) estableix categories dels cables en funció de la seva reacció en cas de produir-se un incendi. Hi ha dues classes de cable que són d’obligada instal·lació en tots els locals de pública concurrència a Espanya: B2ca i Cca. Amb aquesta classificació, es garanteix la màxima seguretat davant del foc per a les persones i els equips elèctrics.

La CPR aplica a tots els productes destinats a ser incorporats, de manera permanent, a la construcció. No només inclou edificis, també obres d’enginyeria civil. Pel que fa als cables, les disposicions CPR apliquen als cables d’energia, de telecomunicacions, de dades i de control.

Des de la implementació de la CPR, conceptes com no propagador de la flama, no propagador de l’incendi, baixa emissió de fums, lliure d’halògens, etc es substituiran per l’expressió “Classe de Reacció al foc segons CPR”. Aquesta classificació CPR (per exemple Cca – s1b, d1, a1) es converteixen en conceptes molt precisos i vàlids per a tota Europa.

Els cables CPR classificats B2ca i Cca, presenten criteris complementaris que estableixen requeriments sobre la quantitat de fums emesos (s=smoke), el despreniment de gotes i partícules inflamades durant la combustió (d=droplets), i el contingut àcid (a=acidity) o toxicitat dels fums emesos. 

Classificació CPR

Normativa europa CPR: FUM (S), PARTÍCULES (D) , ACIDESA (A)

Què signifiquen aquestes lletres i la combinació de lletres i números -s1a, d1, a1- que apareixen a continuació?

La S significa SMOKE, fum en anglès.

Fa referència a l’opacitat dels fums emesos en cas d’incendi.

Això és vital, ja que si els materials desprenen fums molt densos durant un incendi, les persones atrapades a l’edifici no hi veuen prou per orientar-se i ubicar les sortides d’emergència.

s1a indica que, en caso de produir-se un incendi, la nostra visibilitat (o transmitància lluminosa) serà del 80%.

s1b indica que la transmitància lluminosa baixa fins al 60%.

s2 i s3, la transmitància lluminosa és inferior.

La D significa partícules inflamables, Droplets en anglès.

Aquest és un dels aspectes més rellevants de la CPR.

Durant la combustió, es desprenen partícules incandescents que poden propagar l’incendi i generar nous foc a certa distància.

Per exemple, quan crema un bosc, les pinyes dels arbres esclaten i surten projectades diversos metres, podent generar nous focs. És exactament el mateix que passa amb les partícules d’un cable en un incendi.

D0 significa que no emet partícules, d1 que las partícules s’autoextingeixen en menys de 10 segons i D2 en més de 10 segons.

La A significa acidesa, Acidity en anglès.

L’acidesa  (i corrosivitat dels gasos emesos) incideix directament en la salut de les persones i equips, generant pèrdues humanes i materials.

En aquest cas, els cables amb una emissió a1 pràcticament no emeten gasos corrosius durant un incendi.

Nomenclatura Normativa Europea CPR

Així, en aquest exemple, ja podem interpretar clarament la nomenclatura CPR, universal en tots els cables d’Europa:

Máxima calificación CPR

Pots veure com reaccionen els cables en cas d’incendi i la importància del fum, partícules i acidesa en les proves de resistència al foc que realitzem als nostres laboratoris de qualitat.

Quina mena de cables exigeix la legislació espanyola segons el tipus d’instal·lació?

Primer hem d’analitzar quins cables són objecte de la CPR. Un cable coaxial que va encastat a la paret si és objecte de CPR. Però el fuetó que va de la presa a la televisió, NO és objecte de la CPR perquè no està instal·lat de manera permanent a la construcció.

Cada país defineix la classe mínima CPR.  En la majoria dels països d’Europa es requereix classe Cca en lloc amb alta densitat de persones i equips importants com ara: oficines, escoles, hotels, hospitals i altres. La classe Eca s’aplica en àrees amb baix risc d’incendi, com les instal·lacions residencials o les instal·lacions industrials estàndard.

Amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), Espanya va ser pioner a nivell mundial creant lleis que obligaran a instal·lar cables lliures d’halògens i resistents en cas d’incendi en el que es va denominar Llocs de Pública Concurrència. Quan el reglament va haver d’adaptar-se a la CPR, en la seva nota esclaridora, va indicar que la classe mínima en instal·lacions generals, és la classe Eca. Antigament el REBT indicava que els cables havien de ser “no propagadors de la flama”, que correspon aproximadament a la traducció a Eca. Al mateix temps, el Reglament va modificar 5 ITCs-BT, que feien ja referència a cables d’altes prestacions davant del foc, i ho va traduir a CPR com Cca-s1b,d1, a1. Aquesta és la classe de referència a Espanya i en la majoria de països europeus. 

Evidentment, la classe B2ca compleix, i supera, aquesta normativa, al tenir les màximes prestacions davant del foc.

El Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials, estableix que els cables hauran de ser, com a mínim Cca– s1b, d1, a1  (recordem que B2ca seria igualment vàlid al ser superior).

Més seguretat

En la Comunitat de Madrid es va ampliar el requisit mínim en instal·lacions elèctriques a les prestacions més segures: la classe Cca-s1b,d1,a1 és el requisit mínim ja no només per a pública concurrència, també en interiors d’edificis i habitatges, locals de reunió, etc, qualsevol que en sigui la seva capacitat d’ocupació. Això suposa un gran avenç en termes de seguretat de les persones i equips.

Pots consultar aquí la darrera versió del REBT (Reglament electrotècnic de Baixa Tensió), del 18 de març del 2023 i les ICT (Instruccions Tècniques Complementàries).

Els clients de Top Cable tenen la garantia que adquireixen els cables que compleixen íntegrament amb els requisits CPR més exigents i vàlids per a instal·lacions en tota Europa.