Resum de la classificació CPR: classes B2, C, D i E


El principal criteri de classificació dels cables elèctrics segons la nova Normativa Europea CPR analitza dos aspectes fonamentalment: per una banda, la reacció al foc d’aquests cables elèctrics, i per altre banda, la seva emissió de substàncies perilloses.

La normativa CPR defineix unes classes que indiquen la contribució del desenvolupament del foc dels cables en funció d’una sèrie de paràmetres obtinguts dels seus corresponents assajos.

 CPR-1

La CPR contempla quatre classes que apliquen directament als cables elèctrics: B2, C, D, i E.

CPR

Aquestes classes fan referència a cables combustibles en ordre creixent d’índex de creixement de foc (FIGRA= Fire Growth Rate) i alliberació de calor.

Aquestes classes i el seu criteri de classificació poden resumir-se en la següent taula.

CAT_FORMACION_CPR_TOPCABLE_2016

Els cables classificats com B2 i C són els que tenen les màximes prestacions davant el foc, oferint la màxima protecció per a persones i equips.

Els cables que pertanyen les classes D i E presenten un nivell de seguretat més bàsic.

S’estableixen tres nivells addicionals de classificació que fan referència a:

 • La opacitat de fums emesos (s) (de l’anglès, smoke).
 • Les partícules despreses per el cable en combustió (d) (de l’anglès, droplets).
 • L’acidesa –o toxicitat- d’aquests fums (a) (de l’anglès, acidity).

CPR13b

Opacitat de fums

S’estableixen les següents prestacions d’emissió de fums:

 • s1: Escassa producció i lenta propagació de fum.
 • s1a: Si i visibilitat superior al 80% (UNE-EN 61034-2).
 • s1b: S1 i visibilitat superior al 80% i inferior al 80% (UNE-EN 61034-2).
 • s2: Valors entremitjos de producció i propagació del fum.
 • s3: Ni s1 ni s2.

Despreniment de partícules durant la combustió

S’estableixen les següents prestacions de caiguda de gotes / partícules inflamades:

 • d0: Sense caiguda de gotes ni partícules inflamades (UNE-EN 50399).
 • d1: Caiguda de gotes i partícules inflamades que persisteixen durant menys de 10 segons (UNE-EN 50399).
 • d2: Ni d0 ni d1.

Acidesa dels fums 

S’estableixen les següents prestacions d’acidesa:

 • a1:  Baixa acidesa (UNE-EN 60754-2 conductivitat <2,5ms/mm i pH> 4,3).
 • a2:  Valor entremig d’acidesa (UNE-EN 60754-2 conductivitat <10 ms/mm i pH > 4,3 ).
 • a3:  Ni a1 ni a2.

Les classes Eca i Fca només es designen per la seva classe, al no tenir criteris addicionals de classificació.

Una classificació Europea única

El codi de prestacions segons la CPR (classe de reacció al foc i classificació addicional) ha de figurar al mercat del cable, juntament amb la resta de marques.

Aquest nou sistema de classificació europeu permet comparar fàcilment productes entre si, escollint el cable adequat per a cada tipus d’instal·lació.

CPR-5

Per més informació, pots veure el vídeo resum de les classes CPR a continuació:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *