Saps que signifiquen les sigles IP als cables?


Els aparells elèctrics que es col·loquen a una instal·lació han de tenir un  grau mínim de protecció  coneguda com IP.  Aquesta IP o grau de protecció es defineix a partir de 3 paràmetres:

 1. Contactes fortuïts i agents externs (AE).  Ens referim a la presencia de COSSOS SÒLIDS:

AE1 Despreciable IP0
AE2 Objectes petits (2,5mm.) IP3
AE3 Objectes molt petits (1mm.) IP4
AE5 Pols IP5 o IP6

  2. Grau d’infiltració de l’aigua (AD).  Ens referim a la presencia d’Aigua que pot ser:

AD1 Despreciable IP0
AD2 Caiguda de gotes IP1
AD3 Aspersió IP3
AD4 Projecció IP4
AD5 Doll IP5
AD6 Allau IP6
AD7 Inundació IP7
AD8 Immersió profunda IP8
  1. Grau de protecció contra les agressions mecàniques (AG).  Ens referim a les AGRESSIONS MECÀNIQUES:
AG1 Dèbils IP1
AG2 Mitjos IP5
AG3 Forts IP7
AG4 Molt forts IP9

 ip dels cables

La protecció és major quan major sigui el valor de la IP.

 

Ens hem ajudat d’aquest article per redactar aquest post.

Perquè això és tant important en un cable elèctric?

A les fitxes de producte detallem aquests índex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *