TERMES I CONDICIONS GENERALS DE VENDA

En vigor a partir de l’1 de gener de 2011

El present document (més endavant, el “Contracte”) constitueix un contracte legalment vinculant subscrit entre TOP CABLE, S.A. (més endavant, el venedor) i els seus clients (més endavant el comprador o els compradors) i els seus termes i condicions generals s’aplicaran a la venda de tots els productes que el venedor vengui als seus clients.

Qualsevol altres termes i condicions diferents de les presents condicions de venda no tindran efecte, a no ser que hi hagi un acord explícit en contra realitzat per escrit entre el venedor i els compradors (que més endavant també seran denominats com a: les parts) i anul·la qualsevol altres acords o contractes previs, orals o escrits, entre les parts.

1. Perfeccionament del Contracte.

Amb la realització d’una comanda al venedor els compradors accepten els termes i condicions del present contracte. El seu contingut figura incorporat a la pàgina web del venedor al qual es remet per enllaç tota la documentació electrònica emesa pel venedor.

2. Comanda i Acceptació.

Les comandes realitzades pel comprador especificaran necessàriament: producte, quantitat, lloc i data d’entrega. La quantitat a subministrar pot variar un 3% sense que el comprador pugui reclamar. El venedor podrà acceptar o rebutjar qualsevol comanda. La comanda s’entendrà com a acceptada llevat que el venedor el rebutgi per escrit dins dels 20 dies següents a la seva recepció. Amb la realització de la comanda, el comprador declara haver llegit i conèixer totes i cada una de les presents condicions i les accepta expressament i s’adhereix a les mateixes condicions en els seus propis termes.

3. Ofertes.

Les ofertes realitzades pel venedor, a iniciativa pròpia o a sol·licitud del comprador, són únicament informatives i no són vinculants per al venedor fins que aquest venedor hagi acceptat la comanda. Llevat que s’indiqui el contrari en les ofertes, la validesa de les mateixes serà de 10 dies naturals a contar des del moment de la seva comunicació al client. El venedor es reserva el dret a revisar el preu ofert durant el termini d’acceptació i amb posterioritat al mateix, llevat que expressament s’hagi pactat un preu fix per a tot el període de subministrament. Si el venedor revisa el preu ofert, el comprador podrà desistir de la compra del que quedi per subministrar.

4. Preus.

Tots els preus publicats en el catàleg de productes i en les llistes de preus, així com els que figuren en l’acceptació de la comanda per part del venedor inclouen el transport fins al lloc d’entrega designat pel comprador, llevat que s’indiqui el contrari per escrit. El venedor es reserva el dret a augmentar el preu indicat de la confirmació de la comanda si aquest augment es deu a l’increment de més d’un 5% en el cost d’adquisició de les matèries primeres, en el transport, per un canvi en la legislació, o qualsevol altre causa que el venedor no pugui raonablement evitar. En les ofertes indexades al preu de cotització dels metalls (coure o alumini), el preu definitiu de la comanda es calcularà (llevat pacte en contrari) amb el valor del metall del dia anterior a la recepció de la comanda, d’acord amb l’índex de referència especificat en l’oferta. A falta d’una altra especificació, l’índex de referència serà el de la Borsa de Metalls de Londres (London Metal Exchange-LME). En les comandes amb terminis superiors a un mes (contat des de la data de recepció de la comada), en les que s’hagi pactat un preu fix per a tot el període d’entrega de la comanda, el client es compromet a rebre el material d’acord a les condicions de preu i termini pactades. Qualsevol retràs en la recepció dels productes venuts per causes no imputables al venedor, o l’anul·lació total o parcial de la comanda per part del client, comportarà l’obligació, per part del client, de rescabalar al venedor per danys i perjudicis que la dita demora o anul·lació causi al venedor.

5. Entrega.

L’entrega s’entendrà efectuada d’acord amb els Termes Internacionals de Comerç (Incoterms) quan els productes venuts hagin estat posats a la disposició del comprador en el lloc d’entrega que figuri en la comanda. Si el comprador o el seu consignatari no recullen els productes, o qualsevol part dels mateixos en les dates i llocs acordats, el venedor podrà, a la seva elecció, resoldre el contracte, cancel·lant l’entrega i qualsevol altres pendents, carregant al comprador totes les pèrdues i perjudicis patits, o exigir el seu compliment, emmagatzemant els productes per compte, cost i risc del comprador, qui haurà d’abonar totes les despeses i costos que això suposi. Idèntica norma s’aplicarà en aquells casos en els quals el comprador sol·liciti retardar l’entrega del producte o que el mateix sigui emmagatzemat en les instal·lacions del venedor fins a la seva recepció o entrega. En aquest supòsit, el venedor declina qualsevol responsabilitat sobre tot el material que guardi en els seus magatzems, corrent a compte del comprador les despeses d’emmagatzematge i l’assegurança dels béns dipositats. Les dates d’enviament o entrega s’estableixen d’acord amb les normes de la bona fe i el venedor farà tot el possible per despatxar o entregar en la data pactada. Tanmateix, el retràs raonable en despatxar o entregar la comanda mai podrà entendre’s com incompliment del contracte. Qualsevol reclamació per possibles perjudicis que la demora hagi pogut causar al comprador, s’haurà de formular per escrit dins dels pròxims 10 dies naturals a la data d’entrega del material. En cas contrari no s’acceptarà cap responsabilitat ni càrrec per l’entrega. El venedor només respondrà a penalitzacions per endarreriment en entregues en aquells casos en els quals hagi acceptat, per escrit, clàusules de penalització en el moment de l’acceptació de la comanda en qüestió. La descàrrega de les mercaderies serà per compte del comprador, a no ser que, expressament i per escrit, es pacti el contrari. El comprador es compromet a tenir tots els mitjans necessaris per a la descàrrega del material en el moment de l’entrega i serà responsable dels costos addicionals que la seva absència pugui causar al venedor.

6. Inspecció i Comunicació.

El comprador està obligat a inspeccionar els productes en el moment de la seva entrega i informar el venedor immediatament i per escrit en un termini no superior a set (7) dies naturals des de la data d’entrega de qualsevol falta, defecte o deteriorament en productes entregats. No s’acceptaran reclamacions per danys causats pel transportista en les mercaderies venudes transcorregudes 48 hores des de l’entrega al client, qui també haurà de fer una reclamació a l’agència de transport. En el supòsit que els danys siguin visibles en el moment de l’entrega hauran de fer-se constar en l’albarà que presenti el transportista per l’entrega de les mercaderies. Els defectes en qualitat o en quantitat de qualsevol producte entregat no seran motiu de cancel·lar la resta de comandes pendents de subministrament. Qualsevol diferència raonable entre la quantitat o el metratge dels productes entregats i dels productes demanats no donarà dret, per si sola, a cap reclamació per incompliment de contracte, sense perjudici dels abonaments o càrrecs que les parts puguin fer-se per tal diferència. En la venda de productes fora del catàleg o fabricats sota petició personalitzada del client, el comprador estarà obligat a abonar el preu de la quantitat i metratge dels productes que efectivament se li entreguen, sempre que aquestes quantitats i/o metratges es troben compresos entre un -5% i un +5% dels especificats en la comanda.

7. Bobines.

Llevat que s’indiqui el contrari, el preu de venda de les mercaderies en el mercat espanyol no inclou el cost de les bobines i palès en els que s’entrega. En la factura corresponent es determinarà el preu assignat a les bobines i palès. En el supòsit que el comprador volgués recuperar l’import satisfet per les bobines i palès, el venedor reintegrarà al comprador l’import cobrat per les bobines o palès, amb una reducció de demèrit, fixada en les tarifes dels preus, sempre que el comprador les torni dins dels 2 anys següents a l’entrega, a ports pagats i en bon estat. Llevat per acord exprés, el preu de venda de les mercaderies destinades a l’exportació inclou l’import de les bobines i/o palès i no s’admetrà la seva devolució ni hi haurà reintegrament de cap import. L’admissió de bobines i palès en els magatzems del venedor serà decidida pel seu personal tècnic. Les bobines i/o palès en mal estat seran rebutjades en el mateix moment de la seva arribada passant els costos de devolució o destrucció a càrrec del comprador.

8. Descripció i Garanties.

El venedor garanteix que els productes entregats al comprador són aptes pel comerç i que s’ajusten a la descripció continguda en la confirmació de la comanda. Els catàlegs, llistes de preus, descripció de productes a la pàgina web o qualsevol material publicitari del venedor son de naturalesa informativa i aproximada, estant subjectes a canvis sense avís previ.

9. Limitació de Responsabilitat.

La responsabilitat del venedor per qualsevol defecte del producte, es limitarà, a elecció del venedor, a la reposició dels productes en qüestió, o al reintegrament del preu pagat pel comprador previ a la devolució del producte. El venedor no garanteix els materials venuts en el cas que fossin revenuts, manipulats o utilitzats per usos diferents de les instruccions, especificacions tècniques i recomanacions aprovades pel venedor o contravenint les disposicions i reglaments electrotècnics vigents en cada país. No s’admetran devolucions de producte venut, llevat com a conseqüència de defectes de producte d’acord amb les condicions establertes en aquest document. En un altre cas, la devolució haurà de ser acceptada pel venedor i els béns retornats hauran d’estar en perfecte estat i en condicions per ser venuts de nou. Les despeses de devolució en aquest supòsit seran per compte i càrrec del comprador. En cap cas s’acceptarà la devolució de productes especialment manufacturats d’acord amb les necessitats del client, així com l’anul·lació de comandes dels mateixos productes quan ja s’hagin llençat a producció, llevat que el client assumeixi el pagament de danys i perjudicis (inclòs el lucre cessant) que aquesta devolució/anul·lació puguin reportar al venedor.

10. Força major.

Si per causa de força major (foc, accidents, guerra, vagues, tancaments patronals, motins, disturbis civils, paralització de les plantes de producció, restriccions, o falta de subministrament energètic, de matèries primeres o de transport, prohibicions o restriccions governatives o qualsevol altre causa – sigui o no de la mateixa naturalesa de les anteriors-, fora del control raonable de qualsevol de les parts), el venedor no pot, o veu ajornada, retardada o obstaculitzada la realització de l’enviament o l’entrega dels productes o d’alguna part dels productes, en el termini i lloc establerts per a la seva entrega, el comprador podrà optar entre concedir un ajornament raonable pel compliment del contracte o, si així li convé, desistir de l’entrega afectada per la causa de força major, sense penalització per al venedor. En cap cas, el venedor serà responsable per les pèrdues i/o danys patits pels compradors que es deriven, directament o indirectament, de o com a conseqüència dels fets o esdeveniments mencionats anteriorment.

11. Condicions de pagament.

El pagament dels subministraments es realitzarà en la forma o termini pactats amb el comprador i establerts en la confirmació de la comanda, llevat que s’estipuli per escrit una altra cosa. En tot cas, les condicions de pagament per part del client estaran subjectes a la legislació de terminis de pagament del territori en el qual es realitzi la venda. En conseqüència, el venedor retindrà el dret de propietat de qualsevol producte subministrat fins que el producte hagi estat totalment pagat. El venedor es reserva el dret de cancel·lar qualsevol comanda incompleta, o de suspendre l’entrega en el cas que el comprador incompleixi qualsevol de les seves obligacions, o si el venedor coneix pel mercat i/o les companyies asseguradores del crèdit que el comprador no es troba en situació de complir les seves obligacions puntualment. Els pagaments vençuts i impagats per falta de liquiditat o concurs, permetran al venedor suspendre el contracte en curs sense notificació escrita o prèvia. Amb independència del país al qual vagin destinats els béns manufacturats pel venedor, les condicions de pagament de les compravendes regides per aquest contracte es regularan per l’establert en la legislació espanyola i en especial en la Llei 3/2004, del 29 de desembre, amb les modificacions establertes per la Llei 15/2010, del 5 de juliol, per les quals s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, o les disposicions que en el futur les substitueixin. Les indemnitzacions, interès de demora i penalitzacions en cas d’incompliment de les condicions de pagament pactades, s’ajustaran a l’establert en les seves normes.
D’aquesta manera, el comprador no podrà retenir pagaments per reclamacions no reconegudes pel venedor. En cas d’impagament/ endarreriment en el pagament de les factures, tots els efectes pendents però no vençuts es meritaran pagadors automàticament independentment de les condicions de pagament estipulades per les factures.

12. Reserva de domini.

La propietat dels productes subministrats serà del venedor fins que el comprador hagi realitzat el pagament íntegre de totes les factures de la comanda. De totes maneres, el risc passarà al comprador quan els productes s’hagin posat a la seva disposició.

13. Modificació del Contracte.

El venedor podrà introduir canvis en el present Contracte a la seva plena discreció. Tot canvi substancial introduït en el Contracte es publicarà a la pàgina web del venedor i els compradors podran conèixer-los a través de l’enllaç que figurarà en tota la documentació electrònica emesa pel venedor. La continuïtat en les relacions comercials després de la dita publicació de canvis introduïts en el present Contracte constituirà l’acceptació per part dels compradors d’aquests canvis. Abans de l’acceptació de qualsevol comanda, el venedor podrà suspendre la gamma de productes o qualsevol part de la gamma de productes. De la mateixa manera podrà modificar els seus catàlegs, llistes de preus i ofertes en les condicions expressades en aquest contracte.

14. Drets de la Propietat Industrial.

En el supòsit de violació de drets de propietat industrial de 3es empreses, i atribuïbles a dissenys tècnics o dades proporcionades pel comprador, aquest comprador es compromet a eximir a Top Cable de qualsevol reclamació i assumir pel seu compte les responsabilitats derivades de la reclamació.

15. Independència de clàusules.

En cas que, independentment de la causa o extensió, qualsevol disposició del present Contracte sigui declarada nul·la, invàlida o no executable, aquesta anul·labilitat, invalidesa o no efectuabilitat no afectarà ni comportarà l’anul·labilitat, invalidesa o no efectuabilitat de la resta de les disposicions del present Contracte, fen-se valer l’aplicació de la disposició en la mesura més gran permesa en virtut de la legislació aplicable.

16. Llei aplicable i Controvèrsies.

El present Contracte es regirà i interpretarà d’acord amb la legislació espanyola. Tota controvèrsia, disputa o reclamació que sorgeixi de, o en relació amb, el present Contracte es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la Ciutat de Rubí (Espanya) competents per dirimir aquesta controvèrsia, disputa o reclamació.
17. Prioritat de la versió en castellà.

En cas que el present Contracte sigui traduït a altres idiomes i existeixi una incongruència entre les versions en els dos idiomes, prevaldrà la versió castellana en la mesura que aquesta incongruència sigui conseqüència d’un error en la traducció.

18. Confidencialitat.

Les parts mantindran de forma confidencial qualsevol informació relativa als productes o als negocis d’ambdues parts (qualsevol sigui la font d’informació). Aquesta restricció no serà extensible a la informació exigida a qualsevol de les parts per qualsevol autoritat administrativa i/o judicial.

19. Privacitat.

Les parts ostenten el dret i l’obligació de recopilar i tractar la informació de caràcter mercantil i la relativa a les seves relacions d’acord amb les normes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades espanyola.